top of page

Filipino American Council

Calling all new Filipino parishioners! Pinaaanyayahan po namin ang lahat ng bagong Filipino miyembro ng parokya!

Filipino American Council

Looking for new parishioners to join | Last Monday of each month

Work with parish commissions to develop a parish plan for family events and activities. Work with parish commissions to integrate our traditions in how we worship and serve the Lord and community. Some of the events they sponsor are Simbang Gabi, Santo Nino Feast Day, and the Crowning of Mary.

Tulungan po ang mga komisyon ng parokya na gumawa ng plano ng parokya para sa mga pamilyang kaganapan, mga aktibidad, at mga gawain. Makipagtulungan po sa mga komisyon ng parokya upang maisama ang ating mga tradisyon sa paraan ng pagsamba at paglilingkod sa Panginoon at sa komunidad. Ilan po sa mga kaganapan na kanilang pinamumunuan ay ang Simbang Gabi, Pista ng Santo Nino, at ang Pagpapakoronahan ni Maria.

For more information, please contact: filipinoamericancouncil@ssjwoodlands.com

bottom of page